ترجمه Stratus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هوا شناسي‌) ابر گسترده‌ ونزديك‌ بزمين‌. می باشد

Stratus به چه معناست و Stratus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stratus

(هوا شناسي‌) ابر گسترده‌ ونزديك‌ بزمين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (هوا شناسي‌) ابر گسترده‌ ونزديك‌ بزمين‌., ترجمه (هوا شناسي‌) ابر گسترده‌ ونزديك‌ بزمين‌., کلمات شبیه (هوا شناسي‌) ابر گسترده‌ ونزديك‌ بزمين‌.
دانلود فایل ها