خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52493 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52493','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52493 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Straw Boss به فارسی

ترجمه Straw Boss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وردست‌ سر عمله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مباشر كارگران‌.

Straw Boss به چه معناست و Straw Boss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straw Boss

وردست‌ سر عمله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وردست‌ سر عمله‌, ترجمه وردست‌ سر عمله‌, کلمات شبیه وردست‌ سر عمله‌ , مباشر كارگران‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: