ترجمه Streptobacillus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ميكروب‌ شناسي‌) باسيلهاي‌ زنجيري‌ وپيوسته‌. می باشد

Streptobacillus به چه معناست و Streptobacillus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Streptobacillus

(ميكروب‌ شناسي‌) باسيلهاي‌ زنجيري‌ وپيوسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ميكروب‌ شناسي‌) باسيلهاي‌ زنجيري‌ وپيوسته‌., ترجمه (ميكروب‌ شناسي‌) باسيلهاي‌ زنجيري‌ وپيوسته‌., کلمات شبیه (ميكروب‌ شناسي‌) باسيلهاي‌ زنجيري‌ وپيوسته‌.
دانلود فایل ها