ترجمه Stretchable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسط‌ يافتني‌. می باشد

Stretchable به چه معناست و Stretchable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stretchable

بسط‌ يافتني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بسط‌ يافتني‌., ترجمه بسط‌ يافتني‌., کلمات شبیه بسط‌ يافتني‌.
دانلود فایل ها