خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52555 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52555','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52555 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Strickle به فارسی

ترجمه Strickle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاف‌ كردن‌. می باشد

Strickle به چه معناست و Strickle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strickle

صاف‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صاف‌ كردن‌., ترجمه صاف‌ كردن‌., کلمات شبیه صاف‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: