ترجمه Stridulous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrotaludirts) داراي‌ صداي‌ گوشخراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشخراش‌.

Stridulous به چه معناست و Stridulous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stridulous

(yrotaludirts) داراي‌ صداي‌ گوشخراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrotaludirts) داراي‌ صداي‌ گوشخراش‌, ترجمه (yrotaludirts) داراي‌ صداي‌ گوشخراش‌, کلمات شبیه (yrotaludirts) داراي‌ صداي‌ گوشخراش‌ , گوشخراش‌. به لاتین
دانلود فایل ها