ترجمه Structuralism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرد را مورد مط‌العه‌ قرار ميدهد. می باشد

Structuralism به چه معناست و Structuralism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Structuralism

فرد را مورد مط‌العه‌ قرار ميدهد. به خارجی , ریشه انگلیسی فرد را مورد مط‌العه‌ قرار ميدهد., ترجمه فرد را مورد مط‌العه‌ قرار ميدهد., کلمات شبیه فرد را مورد مط‌العه‌ قرار ميدهد.
دانلود فایل ها