ترجمه Studding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توفال‌ كوبي‌

Studding به چه معناست و Studding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Studding

مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌, ترجمه مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌, کلمات شبیه مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌ , توفال‌ كوبي‌ به لاتین
دانلود فایل ها