ترجمه Stupidness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علاقگي‌. می باشد

Stupidness به چه معناست و Stupidness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stupidness

علاقگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علاقگي‌., ترجمه علاقگي‌., کلمات شبیه علاقگي‌.
دانلود فایل ها