ترجمه Styrax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) بوته‌ وحشي‌ جاوي‌. می باشد

Styrax به چه معناست و Styrax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Styrax

(گ‌.ش‌.) بوته‌ وحشي‌ جاوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) بوته‌ وحشي‌ جاوي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) بوته‌ وحشي‌ جاوي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) بوته‌ وحشي‌ جاوي‌.
دانلود فایل ها