ترجمه Subcontractor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاط‌عه‌ كار فرعي‌. می باشد

Subcontractor به چه معناست و Subcontractor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subcontractor

مقاط‌عه‌ كار فرعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقاط‌عه‌ كار فرعي‌., ترجمه مقاط‌عه‌ كار فرعي‌., کلمات شبیه مقاط‌عه‌ كار فرعي‌.
دانلود فایل ها