ترجمه Subcritical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌. می باشد

Subcritical به چه معناست و Subcritical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subcritical

زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌., ترجمه زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌., کلمات شبیه زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌.
دانلود فایل ها