ترجمه Subhead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عنوان‌ جزء يا فرعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عنوان‌ فرعي‌ مقاله‌.

Subhead به چه معناست و Subhead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subhead

عنوان‌ جزء يا فرعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عنوان‌ جزء يا فرعي‌, ترجمه عنوان‌ جزء يا فرعي‌, کلمات شبیه عنوان‌ جزء يا فرعي‌ , عنوان‌ فرعي‌ مقاله‌. به لاتین
دانلود فایل ها