خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52916 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52916','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52916 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Subjugation به فارسی

ترجمه Subjugation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انقياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اعت‌ , در فارسی : مقهور سازي‌ , به فارسی : مط‌يع‌ سازي‌.

Subjugation به چه معناست و Subjugation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subjugation

انقياد به خارجی , ریشه انگلیسی انقياد, ترجمه انقياد, کلمات شبیه انقياد , اط‌اعت‌ به لاتین , مقهور سازي‌ به لاتین , مط‌يع‌ سازي‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: