ترجمه Subroutine Jump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جهش‌ زيرروال‌. می باشد

Subroutine Jump به چه معناست و Subroutine Jump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subroutine Jump

جهش‌ زيرروال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جهش‌ زيرروال‌., ترجمه جهش‌ زيرروال‌., کلمات شبیه جهش‌ زيرروال‌.
دانلود فایل ها