ترجمه Subserviency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاوري‌. می باشد

Subserviency به چه معناست و Subserviency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subserviency

زاوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زاوري‌., ترجمه زاوري‌., کلمات شبیه زاوري‌.
دانلود فایل ها