ترجمه Subtend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در زير چيزي‌ بسط‌ يافتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شامل‌ بودن‌.

Subtend به چه معناست و Subtend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subtend

در زير چيزي‌ بسط‌ يافتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در زير چيزي‌ بسط‌ يافتن‌, ترجمه در زير چيزي‌ بسط‌ يافتن‌, کلمات شبیه در زير چيزي‌ بسط‌ يافتن‌ , شامل‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها