ترجمه Succedaneum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگر تجويز شود. می باشد

Succedaneum به چه معناست و Succedaneum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succedaneum

ديگر تجويز شود. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگر تجويز شود., ترجمه ديگر تجويز شود., کلمات شبیه ديگر تجويز شود.
دانلود فایل ها