ترجمه Succotash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌. می باشد

Succotash به چه معناست و Succotash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succotash

غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌., ترجمه غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌., کلمات شبیه غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌.
دانلود فایل ها