ترجمه Succubus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌) جن‌ يا ديو ماده‌ اي‌ كه‌ بصورت‌ زن‌ درامده‌ وبا می باشد

Succubus به چه معناست و Succubus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succubus

(افسانه‌) جن‌ يا ديو ماده‌ اي‌ كه‌ بصورت‌ زن‌ درامده‌ وبا به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌) جن‌ يا ديو ماده‌ اي‌ كه‌ بصورت‌ زن‌ درامده‌ وبا, ترجمه (افسانه‌) جن‌ يا ديو ماده‌ اي‌ كه‌ بصورت‌ زن‌ درامده‌ وبا, کلمات شبیه (افسانه‌) جن‌ يا ديو ماده‌ اي‌ كه‌ بصورت‌ زن‌ درامده‌ وبا
دانلود فایل ها