ترجمه Sucking Louse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شپش‌ يا حشره‌ مكنده‌ (arulponA). می باشد

Sucking Louse به چه معناست و Sucking Louse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sucking Louse

(ج‌.ش‌.) شپش‌ يا حشره‌ مكنده‌ (arulponA). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شپش‌ يا حشره‌ مكنده‌ (arulponA)., ترجمه (ج‌.ش‌.) شپش‌ يا حشره‌ مكنده‌ (arulponA)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شپش‌ يا حشره‌ مكنده‌ (arulponA).
دانلود فایل ها