خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53169 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53169','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53169 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sudd به فارسی

ترجمه Sudd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميشود. می باشد

Sudd به چه معناست و Sudd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sudd

ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی ميشود., ترجمه ميشود., کلمات شبیه ميشود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: