ترجمه Sudd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توده‌ شناور علف‌ و ني‌ كه‌ در رود نيل‌ مانع‌ كشتيراني‌ می باشد

Sudd به چه معناست و Sudd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sudd

توده‌ شناور علف‌ و ني‌ كه‌ در رود نيل‌ مانع‌ كشتيراني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توده‌ شناور علف‌ و ني‌ كه‌ در رود نيل‌ مانع‌ كشتيراني‌, ترجمه توده‌ شناور علف‌ و ني‌ كه‌ در رود نيل‌ مانع‌ كشتيراني‌, کلمات شبیه توده‌ شناور علف‌ و ني‌ كه‌ در رود نيل‌ مانع‌ كشتيراني‌
دانلود فایل ها