ترجمه Sudden در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور غافلگير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير منتظ‌ره‌ , در فارسی : سريع‌.

Sudden به چه معناست و Sudden یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sudden

بط‌ور غافلگير به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور غافلگير, ترجمه بط‌ور غافلگير, کلمات شبیه بط‌ور غافلگير , غير منتظ‌ره‌ به لاتین , سريع‌. به لاتین
دانلود فایل ها