ترجمه Suicidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ يا متمايل‌ به‌خودكشي‌. می باشد

Suicidal به چه معناست و Suicidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suicidal

وابسته‌ يا متمايل‌ به‌خودكشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ يا متمايل‌ به‌خودكشي‌., ترجمه وابسته‌ يا متمايل‌ به‌خودكشي‌., کلمات شبیه وابسته‌ يا متمايل‌ به‌خودكشي‌.
دانلود فایل ها