ترجمه Sum Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ جمعي‌. می باشد

Sum Check به چه معناست و Sum Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sum Check

مقابله‌ جمعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ جمعي‌., ترجمه مقابله‌ جمعي‌., کلمات شبیه مقابله‌ جمعي‌.
دانلود فایل ها