ترجمه Superior Court در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) دادگاه‌ عالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دادگاه‌ تميز.

Superior Court به چه معناست و Superior Court یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superior Court

(حق.) دادگاه‌ عالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) دادگاه‌ عالي‌, ترجمه (حق.) دادگاه‌ عالي‌, کلمات شبیه (حق.) دادگاه‌ عالي‌ , دادگاه‌ تميز. به لاتین
دانلود فایل ها