ترجمه Superiorly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور برتر. می باشد

Superiorly به چه معناست و Superiorly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superiorly

بط‌ور برتر. به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور برتر., ترجمه بط‌ور برتر., کلمات شبیه بط‌ور برتر.
دانلود فایل ها