ترجمه Supernova در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابر خورشيد است‌.ابر نواختران‌. می باشد

Supernova به چه معناست و Supernova یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supernova

برابر خورشيد است‌.ابر نواختران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برابر خورشيد است‌.ابر نواختران‌., ترجمه برابر خورشيد است‌.ابر نواختران‌., کلمات شبیه برابر خورشيد است‌.ابر نواختران‌.
دانلود فایل ها