ترجمه Superposable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ انط‌باق‌. می باشد

Superposable به چه معناست و Superposable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superposable

قابل‌ انط‌باق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ انط‌باق‌., ترجمه قابل‌ انط‌باق‌., کلمات شبیه قابل‌ انط‌باق‌.
دانلود فایل ها