ترجمه Superstructure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فوقاني‌. می باشد

Superstructure به چه معناست و Superstructure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Superstructure

فوقاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فوقاني‌., ترجمه فوقاني‌., کلمات شبیه فوقاني‌.
دانلود فایل ها