ترجمه Supervisory Control در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنترل‌ نظ‌ارتي‌. می باشد

Supervisory Control به چه معناست و Supervisory Control یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supervisory Control

كنترل‌ نظ‌ارتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كنترل‌ نظ‌ارتي‌., ترجمه كنترل‌ نظ‌ارتي‌., کلمات شبیه كنترل‌ نظ‌ارتي‌.
دانلود فایل ها