ترجمه Supplies در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تداركات‌. می باشد

Supplies به چه معناست و Supplies یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supplies

تداركات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تداركات‌., ترجمه تداركات‌., کلمات شبیه تداركات‌.
دانلود فایل ها