ترجمه Surfacer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسم‌ واقع‌ در سط‌ح‌. می باشد

Surfacer به چه معناست و Surfacer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surfacer

جسم‌ واقع‌ در سط‌ح‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جسم‌ واقع‌ در سط‌ح‌., ترجمه جسم‌ واقع‌ در سط‌ح‌., کلمات شبیه جسم‌ واقع‌ در سط‌ح‌.
دانلود فایل ها