ترجمه Surveyor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيمايشگر. می باشد

Surveyor به چه معناست و Surveyor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surveyor

پيمايشگر. به خارجی , ریشه انگلیسی پيمايشگر., ترجمه پيمايشگر., کلمات شبیه پيمايشگر.
دانلود فایل ها