ترجمه Suspensoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.- فيزيك‌) محلول‌ سريشمي‌ داراي‌ ذرات‌ معلق‌. می باشد

Suspensoid به چه معناست و Suspensoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Suspensoid

(ش‌.- فيزيك‌) محلول‌ سريشمي‌ داراي‌ ذرات‌ معلق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.- فيزيك‌) محلول‌ سريشمي‌ داراي‌ ذرات‌ معلق‌., ترجمه (ش‌.- فيزيك‌) محلول‌ سريشمي‌ داراي‌ ذرات‌ معلق‌., کلمات شبیه (ش‌.- فيزيك‌) محلول‌ سريشمي‌ داراي‌ ذرات‌ معلق‌.
دانلود فایل ها