ترجمه Swagger Stick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ دستي‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتون‌.

Swagger Stick به چه معناست و Swagger Stick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swagger Stick

چوب‌ دستي‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ دستي‌ كوچك‌, ترجمه چوب‌ دستي‌ كوچك‌, کلمات شبیه چوب‌ دستي‌ كوچك‌ , باتون‌. به لاتین
دانلود فایل ها