ترجمه Sweat Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازحمت‌ حريف‌ را از ميدان‌ بدر كردن‌. می باشد

Sweat Out به چه معناست و Sweat Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweat Out

بازحمت‌ حريف‌ را از ميدان‌ بدر كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازحمت‌ حريف‌ را از ميدان‌ بدر كردن‌., ترجمه بازحمت‌ حريف‌ را از ميدان‌ بدر كردن‌., کلمات شبیه بازحمت‌ حريف‌ را از ميدان‌ بدر كردن‌.
دانلود فایل ها