ترجمه Sweeney در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yneews)(در مورد اسب‌) از كار افتادگي‌ يا فلج‌ عضلات‌ می باشد

Sweeney به چه معناست و Sweeney یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweeney

(yneews)(در مورد اسب‌) از كار افتادگي‌ يا فلج‌ عضلات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yneews)(در مورد اسب‌) از كار افتادگي‌ يا فلج‌ عضلات‌, ترجمه (yneews)(در مورد اسب‌) از كار افتادگي‌ يا فلج‌ عضلات‌, کلمات شبیه (yneews)(در مورد اسب‌) از كار افتادگي‌ يا فلج‌ عضلات‌
دانلود فایل ها