ترجمه Swisher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد كننده‌ صداي‌ فش‌ فش‌. می باشد

Swisher به چه معناست و Swisher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swisher

ايجاد كننده‌ صداي‌ فش‌ فش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد كننده‌ صداي‌ فش‌ فش‌., ترجمه ايجاد كننده‌ صداي‌ فش‌ فش‌., کلمات شبیه ايجاد كننده‌ صداي‌ فش‌ فش‌.
دانلود فایل ها