ترجمه Switch Cane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا. می باشد

Switch Cane به چه معناست و Switch Cane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Switch Cane

(گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا., ترجمه (گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا.
دانلود فایل ها