خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53925 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53925','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53925 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Syllogize به فارسی

ترجمه Syllogize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌. می باشد

Syllogize به چه معناست و Syllogize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syllogize

استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌., ترجمه استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌., کلمات شبیه استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: