ترجمه Symbiosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوموجود مختلف‌ يا دوگروه‌ مختلف‌باهم‌. می باشد

Symbiosis به چه معناست و Symbiosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symbiosis

دوموجود مختلف‌ يا دوگروه‌ مختلف‌باهم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوموجود مختلف‌ يا دوگروه‌ مختلف‌باهم‌., ترجمه دوموجود مختلف‌ يا دوگروه‌ مختلف‌باهم‌., کلمات شبیه دوموجود مختلف‌ يا دوگروه‌ مختلف‌باهم‌.
دانلود فایل ها