ترجمه Symbolic Logic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌ق‌ رمزي‌. می باشد

Symbolic Logic به چه معناست و Symbolic Logic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Symbolic Logic

منط‌ق‌ رمزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌ق‌ رمزي‌., ترجمه منط‌ق‌ رمزي‌., کلمات شبیه منط‌ق‌ رمزي‌.
دانلود فایل ها