ترجمه Synapse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيولوژي‌) محل‌ تماس‌ دو عصب‌. می باشد

Synapse به چه معناست و Synapse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synapse

(فيزيولوژي‌) محل‌ تماس‌ دو عصب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيولوژي‌) محل‌ تماس‌ دو عصب‌., ترجمه (فيزيولوژي‌) محل‌ تماس‌ دو عصب‌., کلمات شبیه (فيزيولوژي‌) محل‌ تماس‌ دو عصب‌.
دانلود فایل ها