ترجمه Synchro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگام‌ ساز. می باشد

Synchro به چه معناست و Synchro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchro

همگام‌ ساز. به خارجی , ریشه انگلیسی همگام‌ ساز., ترجمه همگام‌ ساز., کلمات شبیه همگام‌ ساز.
دانلود فایل ها