ترجمه Synchronized در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگام‌ شده‌. می باشد

Synchronized به چه معناست و Synchronized یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronized

همگام‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همگام‌ شده‌., ترجمه همگام‌ شده‌., کلمات شبیه همگام‌ شده‌.
دانلود فایل ها