ترجمه Synchronous System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ همگام‌. می باشد

Synchronous System به چه معناست و Synchronous System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synchronous System

سيستم‌ همگام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ همگام‌., ترجمه سيستم‌ همگام‌., کلمات شبیه سيستم‌ همگام‌.
دانلود فایل ها