ترجمه Syndactyl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elytcadnys) داراي‌ دو يا چند انگشت‌ بهم‌ چسبيده‌. می باشد

Syndactyl به چه معناست و Syndactyl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syndactyl

(elytcadnys) داراي‌ دو يا چند انگشت‌ بهم‌ چسبيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (elytcadnys) داراي‌ دو يا چند انگشت‌ بهم‌ چسبيده‌., ترجمه (elytcadnys) داراي‌ دو يا چند انگشت‌ بهم‌ چسبيده‌., کلمات شبیه (elytcadnys) داراي‌ دو يا چند انگشت‌ بهم‌ چسبيده‌.
دانلود فایل ها