ترجمه Synodic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (كليسا) مربوط‌ به‌ شوراي‌ كليسايي‌. می باشد

Synodic به چه معناست و Synodic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Synodic

(كليسا) مربوط‌ به‌ شوراي‌ كليسايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (كليسا) مربوط‌ به‌ شوراي‌ كليسايي‌., ترجمه (كليسا) مربوط‌ به‌ شوراي‌ كليسايي‌., کلمات شبیه (كليسا) مربوط‌ به‌ شوراي‌ كليسايي‌.
دانلود فایل ها